วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2551

1.วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร


ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
1. รู้สำนวนสุภาษิต และคำพังเพยของไทย
2. รู้จักการเขียนประโยคสำนวนที่ถูกต้อง
3.ได้ฝึกการอ่านออกเสียงภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักของภาษาไทย


2.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร


ความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1. รู้ความหมายของศัพท์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
2. รู้การแต่งประโยค
3. รู้ศัพท์การสื่อสารได้ชัดเจน
4.ได้ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน
5.ได้รู้จักหลัการเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกตามหลักไวยากรณ์


3..วิชาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา


ความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
1. รู้ความหมายของคำว่านวัตกรรม
2. รู้ความหมายของคำว่าเทคโนโลยีการสื่อสาร
3. รู้ความหมายของคำว่าอินเตอร์เน็ต
4. รู้ความหมายของการสร้างบล๊อกเกอร์
5. รู้แนวทางการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต